Xuan Zang

xuanzang

Director: Jianqi HUO
Movie Length: 2H
Categories: History
Main Cast: Xiaoming HUANG/ Zheng XU/ Purba Rgyal/ Jin LUO/ Zhenye TANG

Chinese drama about the famous monk starring Chinese actor Huang Xiaoming

TRAILER