Sky Hunter

sky hunter

Director: LI Chen

Script Writer: LI Chen / ZHANG Li / LIU Yi / GAO Yan / CHU Xiangyu

Main Cast: LI Chen / FAN Bingbing / WANG Qianyuan / LI Jiahang

Story: After graduating from flight school, a group of pilots join an elite military group.