Angry Kid

icff_angrykid

Director: Lei HUANG
Movie Length: 1H 37Minutes
Categories: Drama
Main Cast:  Yiming WANG,Yuzhen XIAO,Zidong ZHANG,Jiayi ZHANG,Wei FAN

Plot:

TRAILER